Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Warszawa a stosunki podatkowo-prawne

2019-03-13

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Warszawa. Jak kształtuje się system podatkowo-prawny?


Podatki jako świadczenia ponoszone na rzecz władzy publicznej, reprezentowanej przez organy podatkowe władzy państwowej albo władzy samorządu terytorialnego, przeznaczone są na cele publiczne. Podmiotami opodatkowania są wszelkie jednostki, podmioty bądź grupy zobowiązane do zapłaty podatku lub uprawnione do jego otrzymania, jeżeli chodzi o zarządzanie i administrowanie nieruchomościami na terenie Warszawy.


W przypadku podmiotu biernego stosuje się dwa następujące kryteria: ustawowe oraz ekonomiczne. W ramach kryterium ustawo­wego podmiotami prawa podatkowego są: podatnicy, płatnicy, inkasenci, następ­cy prawni podatników, płatników oraz inkasentów, osoby trzecie odpowiadające za zaległości podatkowe podatników, płatników i inkasentów. Warto o tym pamiętać przeprowadzając zarządzanie i administrowanie nieruchomościami.


Stosując zaś kryte­rium ekonomiczne, wyróżnia się: podmioty formalnie obciążone podatkiem oraz podmioty ponoszące ciężar podatku mate­rialnego nakierowanego na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Warszawa https://www.lokum.waw.pl/oferta/zarzadzanie-i-administrowanie-nieruchomosciami/. Do najważniejszych elementów konstrukcji podatku należą: podmiot opodatkowania, przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania, ulgi podatkowe i zwolnienia oraz stawki podatkowe. W stosunkach podatkowoprawnych wyróżnia się dwie kategorie podmiotów podatku: czynny oraz bierny. Podmiotem czynnym jest państwo lub inny związek publicznoprawny (np. gmina), uprawniony do nakładania i pobierania podatków. Natomiast podmiotem biernym są podatnik, płatnik oraz inkasent. Organami podatkowymi są: urzędy skarbowe, przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego, izby skarbowe, samorządowe kolegia odwoławcze. W ograniczonym zakresie organem podatkowym jest też minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Do podmiotów biernych zalicza się podatników, płatników oraz inkasentów, jeżeli chodzi o zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Podatnik jest to osoba fizyczna, prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, na której ciąży obowiązek podatkowy.


Płatnik natomiast to podmiot, który z mocy prawa jest zobowiązany do obliczenia należnego podatku, pobrania go od podatnika i uiszczenia. Inkasent z kolei pobiera należny podatek od podatnika oraz wpłaca go na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Funkcje podatku utożsamiają się z jego rolą oraz określają miejsce, jakie podatek zajmuje w gospodarce. Wyróżnia się następujące funkcje: fiskalna (dochodowa), regulacyjna, stymulacyjna oraz alokacyjna. Stawiając na zarządzanie nieruchomościami Warszawa nie należy zapominać, że najważniejsza jest funkcja fiskalna, która oznacza dostarczenie państwu dochodów. Podatki są bowiem głównym źródłem dochodów budżetowych i podstawą funkcjonowania państwa. Ich rozmiary przewyższają wpływy z innych źródeł, takich jak opłaty, cła czy pożyczki. Nie ma uniwersalnego poziomu obciążeń fiskalnych, ale można sformułować zasady, których naruszenie zagraża stabilności systemu finansowego i gospodarczego, 

a mianowicie: nie należy naruszać źródła podatku, nie należy naruszać podstawowych zasad opodatkowania, a także nie należy naruszać celów gospodarczych podatku, a więc stabilizacji poziomu cen, zaniżania poziomu zatrudnienia, zachowania równowagi handlu zagranicznego.