Półprodukty do wyrobu biżuterii w zderzeniu z podatkami

2019-01-31

Półprodukty do wyrobu biżuterii to również funkcjonowanie zgodnie z prawem podatkowym!


Podmiotem opodatkowania zgodnie z przytaczaną ordynacją podatkową jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która podlegają na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Podmiot dzieli się na czynny, bierny oraz pomocniczy. Wskazuje się, że podmiotem czynnym jest między innymi organ podatkowy. Jest nim określana osoba uprawniona do pobrania wszelkich podatków. Natomiast podmiotem biernym jesteśmy my, czyli podatnicy i osoby zobowiązane do wykonania wszelkich świadczenia. Podmiot pomocniczy to płatnik, jak i również inkasent. Podkreśla się, że płatnik ma za zadanie obliczyć oraz pobrać od podatnika kwoty podatku czy zaliczki, jak i również wpłacić ją na konto organu podatkowego. Faktem jest, iż przykładem płatnika staje się nasz pracodawca – dzieje się tak w sytuacji, gdy zatrudnieni jesteśmy na umowę zlecenie . Natomiast inkasent ma za zadanie pobrać od podatnika pewną wysokość podatku, a następnie wpłacić ją organowi. Inkasentem i płatnikiem może być jednocześnie osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej ukierunkowanej na półprodukty do wyrobu biżuterii http://www.artfan.pl/pl,0,grupa302,o0,polfabrykaty.html.


W ustawie o podatku dochodowym osób fizycznych podmiotem opodatkowania są osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegające obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, przychodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Przez miejsce zamieszkania rozumie się okres przebywania dłuższy niż 183 dni. W innym przypadku obowiązek podatkowy obejmuje tylko przychody osiągnięte w Polsce, jeżeli mówimy o półproduktach do wyrobu biżuterii. W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych podmiotem opodatkowania są osoby prawne na przykład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne; jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej np. fundacje, stowarzyszenia oraz grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego, które pozostają w związkach kapitałowych. Jednak ustawa o podatku od osób prawnych z zakresu opodatkowania wyklucza Skarb Państwa, NBP, jednostki budżetowe, ZUS, Agencje Rynku Rolnego, Agencje Własności Skarbu Państwa, Polską Organizację Turystyczną, fundusze emerytalne.


Podmiotem opodatkowania w podatku od towarów i usług (VAT) i podatku akcyzowym są podobnie jak w ordynacji podatkowej osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie RP, pod warunkiem, dokonywania odpłatnego świadczenia usług ukierunkowanych na półprodukty do wyrobu biżuterii, sprzedaż towarów we własnym imieniu i na własny rachunek. Przedmiot opodatkowania można określić jako zdarzenie odnoszące się na półprodukty do wyrobu biżuterii, sytuację, na przykład sprzedaż towarów, wykonanie usług, które powoduje powstanie obowiązku podatkowego. W przypadku określenia przedmiotu opodatkowania ustawodawca musi dokładnie określić, każde zdarzenie, żeby nie doszło do powstania tak zwanych luk podatkowych, które mogą być wykorzystane w omijaniu opodatkowania. Istotnymi czynnikami wpływającymi na konstrukcje podatku jest określenie podstawy opodatkowania, data powstania obowiązku podatkowego, sposób ustalenia wymiaru podatku oraz zakresu ulg oraz zwolnień podatkowych.


Podatki podlegają sklasyfikowaniu. Ze względu na przedmiot opodatkowania możemy podzielić podatki na przychodowe (opodatkowanie wielkości osiągniętego przychodu), dochodowe (opodatkowanie następuję po ustaleniu wielkości osiągniętego dochodu jako różnicy między przychodem a kosztami uzyskania tego przychodu), majątkowe (podatek od nieruchomości), konsumpcyjne (podatek VAT). Najważniejsze z punktu widzenia wpływów do budżetu są podatki dochodowe i konsumpcyjne ukierunkowane na półprodukty do wyrobu biżuterii. Powszechnie wiadomo, że współczesne władze publiczne mają zróżnicowane możliwości posługiwania się wszelkimi podatkami. Reakcje podmiotów gospodarczych na przedstawiane podatki są bardzo istotne. Jednak należy pamiętać, iż zachowanie podatników nie wynika jedynie z ogólnych ciężarów podatkowych, bowiem jest również zdeterminowane rodzajem nakładanych podatków czy stawkami podatkowymi bądź skalami podatkowymi ukierunkowanymi na półprodukty do wyrobu biżuterii. Podstawowe znaczenie ma również rodzaj podatku. Zaznacza się jednak, iż podatki mogą być klasyfikowane zarówno dla celów poznawczych oraz praktycznych. Należy pamiętać, iż w klasyfikacjach takich stosuje się różne kryteria. 


Ze względu na sposób opodatkowania możemy wyróżnić podatki bezpośredni i podatki pośrednie. Podatki bezpośrednie to grupa podatków dochodowych, których wymiar obciążenia jest indywidualny dla poszczególnych podatników i wynika z wielkości wypracowanego dochodu lub przychodu. Podatki pośrednie jak sama nazwa wskazuje, sugeruję, że są to podatki ukryte, których odbiorca nie odbiera bezpośrednio jako obciążenia odnoszącego się do półprodukty do wyrobu biżuterii, ale jako koszt - cenę nabywanego towaru usługi. Przez podatki pośrednie rozumie się podatki od obrotu, od wartości brutto bądź wartości netto(podatek VAT) jak również podatek akcyzowy. Właśnie podatki pośrednie generują blisko 40% wpływ do budżetu w Polsce. Trzecią kategorią istotną w zakresie sposobu podziału podatków jest skala podatkowa. Klasyfikuje ona podatki na progresywne, liniowe i regresywne . Podział ten możemy wytłumaczyć zasadą sprawiedliwości społecznej, czyli zwiększania wielkości obciążenia podatkowego dla lepiej zarabiających. Taki podatek może być zniechęcający do uzyskiwania większych dochodów, jednak z drugiej strony powoduję, że uzyskujący mniejsze dochody uważają, że nie ciąży na nich ten sam ciężar płacenia podatku od dochodów dotyczących niekiedy półproduktów do wyrobu biżuterii.


Do trzeciej grupy zasad podatkowych należą zasady moralno-polityczne, nazywane zasadami sprawiedliwości, gdzie takie pojęcia jak sprawiedliwość, uczciwość i równość maja odbicie w stosowanych obciążeniach podatkowych. Do zasad tych należą: zasada powszechności- obciążenie podatkowe obejmuje wszystkich obywateli, zobowiązanych do zapłacenia podatku na podstawie obowiązujących przepisów, zasada równości- opodatkowanie powinno być adekwatne i proporcjonalne do dochodów a ciężar podatkowy równomiernie rozłożony na wszystkich podatników. Przedstawiając półprodukty do wyrobu biżuterii nie wolno zapominać o fakcie, gdzie zasada zdolności dochodowej, czyli obywatele uzyskujący taki sam dochód powinni płacić na rzecz państwa takie same podatki. Ostatnią grupą zasad podatkowych są zasady techniczne. Jak sama nazwa wskazuje mają one na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu podatkowego. W ramach zasad technicznych wyróżniamy: zasada ustawowego charakteru opodatkowania, gdzie podatki ustalane są poprzez ustawy uchwalane przez parlament, zasady spójności systemu podatkowego, podatki powinny być w pełni zharmonizowane, bez dopuszczenia wielokrotnego opodatkowania tych samych dochodów, albo do przeciwstawnych rozwiązań. Polityka podatkowa powinna być ściśle związana z polityką gospodarcza w kraju a również uwzględniać systemy podatkowe obowiązujące winnych krajach.

Jak wynika z wyżej wymienionych zasad ich charakter w niektórych przypadkach wchodzi ze sobą w sprzeczność, ponieważ zostały sformułowane z różnego punktu widzenia w kierunku do półprodukty do wyrobu biżuterii, na przykład podatnika albo skarbu państwa.


W związku z czym na podstawie teorii i praktyki wyłoniła się grupa cech podatkowych, które wpływając na kształt danego systemu podatkowego pozwalają na trwały rozwój gospodarczy. Do powyższych cech mówiących o półprodukty do wyrobu biżuterii zalicza się: ukształtowanie takich zachowań produktywnych jak nauka i praca, których opłacalność zachęca ludzi do pracy i powiększania dochodów a zniechęca do bezczynności na przykład pozostawania na zasiłku dla bezrobotnych prostota systemu podatkowego, gdzie koszty poboru podatkowego ograniczają się do niezbędnego minimum jeżeli chodzi o półprodukty do wyrobu biżuterii, stąd koszty własny poboru podatku utrzymuje się na niskim poziomie, przepisy podatkowe powinny być precyzyjne, minimalizujące ilość niejasnych przepisów i spornych interpretacji, powinny być stabilne nie zmieniane ciągle, które dają możliwość długotrwałego planowania przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym, zachętach doinwestowania w nowe technologie, zachęcać pracodawców dotworzenia nowych miejsc pracy w kraju a nie inwestowanie poza granicami w poszukiwaniu taniej siły roboczej, opracowanie systemu podatkowego, w którym głównie opodatkowane są wydatki anie dochody. Powyższe zasady mogą nam przybliżyć zasady opodatkowania w Polsce.