Dotacje z budżetu a wynajem namiotów

2019-02-07

Wynajem namiotów! Czy warto postawić na dotacje z budżetu?


Dotacje z budżetu państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, stanowią wydatek budżetu państwa przeznaczony na finansowanie lub dofinansowanie konkretnego zadania realizowanego przez te jednostki. Mają więc one z natury charakter celowy. Pozostałymi cechami istotnymi dotacji płynących z budżetu państwa są: bezzwrotność, nieodpłatność oraz realizacja interesu publicznego, gdzie warto jest również postawić na wynajem namiotów http://www.wynajem-namiotow.com.pl/. Podobny charakter można przypisać dotacjom z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wyróżniamy następujące rodzaje dotacji: dotacje ogólne – ogólne uzupełnienie dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje celowe – finansowanie konkretnych zadań i usług publicznych, dotacje zadaniowe – ogólne zasilenie w środki finansowe na konkretne zadanie publiczne, przekazywane na podstawie zobiektywizowanych kryteriów i uwzględniające koszty zadania, dotacje wyrównawcze – wyrównanie dysproporcji w rozkładzie dochodów własnych samorządu terytorialnego czy dotacje sprzężone – motywowanie jednostek samorządu do zwiększania własnych wydatków na określone zadania i usługi publiczne ukierunkowane na wynajem namiotów. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego szczegółowo określa rodzaje dotacji udzielanych gminom, powiatom i województwom samorządowym. Z budżetu państwa udzielane są dotacje: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych, jeżeli chodzi o wynajem namiotów. Szerszy katalog dotacji celowych odnosi się do powiatów. Te jednostki samorządu terytorialnego otrzymują bowiem dodatkowo dotacje na realizację zadań powiatowych straży i inspekcji. Konstrukcja wskazanych dotacji nie jest jednolita. Różnią się one zasadami obliczania, charakterem uprawnień jednostek samorządu terytorialnego do ich otrzymania, zasadami przekazywania oraz sposobami rozstrzygania sporów, jakie powstają na tle ustalania wysokości oraz przekazywania kwot dotacji, jeżeli chodzi o wynajem namiotów. Pochodzące z budżetu państwa dotacje mogą być zatem przekazywane zarówno na zadania własne, jak i zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego. Wśród zadań własnych, które są finansowane lub dofinansowane w tej formie, znajdują się między innymi zadania z zakresu: inwestycji w szkołach i placówkach oświatowych; wspierania edukacji na obszarach wiejskich; usuwania bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego czy wspierania instytucji filmowych i kultury nakierowanych na wynajem namiotów. Dotowane zadania zlecone obejmują przede wszystkim zadania z zakresu administracji rządowej. Kwoty dotacji ustala się według zasad przyjętych do określenia wydatków podobnego rodzaju w budżecie państwa.


Powinny być one przekazywane w trybie umożliwiającym pełne i terminowe wykonanie zleconych zadań. Odrębną kwestią jest zmiana wysokości kwot przyznanych dotacji celowych odnoszących się na wynajem namiotów. W takiej sytuacji o zaistniałym fakcie należy niezwłocznie zawiadomić przede wszystkim daną jednostkę samorządu terytorialnego. W zależności od rodzaju dotowanych zadań przewidziano terminy modyfikacji wielkości przekazywanych środków finansowych. Zmiany kwot dotacji na zadania zlecone samorządom mogą następować do dnia 15 listopada roku budżetowego. W przypadku dofinansowania zadań własnych powinny one nastąpić najpóźniej do dnia 30 listopada. Wyjątkowo wskazane terminy nie są wiążące w odniesieniu do zadań dotowanych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych lub uprzedniego udzielenia zapewnienia finansowania (dofinansowania) z budżetu państwa, jeżeli chodzi o wynajem namiotów..


Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie albo w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu państwa w terminie 15 dni od momentu stwierdzenia tych okoliczności. Dodatkowo od dnia przekazania dotacji lub stwierdzenia nieprawidłowego jej obliczenia pobierane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych odnoszących się do wynajem namiotów. Dochody zwrotne to kolejna grupa dochodów budżetu samorządu terytorialnego, zwiększają one pulę środków będących do dyspozycji samorządu jedynie na pewien określony czas, po którym podlegają zwrotowi wraz z kosztami ich uzyskania. Są one wykorzystywane głównie na sfinansowanie działalności rozwojowej samorządu. Dochody zwrotne me należą ani do dochodów własnych, ani obcych. Chociaż patrząc na dochody zwrotne z punktu widzenia trwałego powiązania z budżetem lokalnym niektórzy wyrażają pogląd, że są to jednak dochody własne.