Dobry ortodonta a podstawa opodatkowania

2019-01-24

Dobry ortodonta! Jak w tym aspekcie należy rozumieć podstawę opodatkowania?


Podstawą opodatkowania w podatku od towarów i usług jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. W przypadku, gdy pobrano zaliczki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Jeżeli należność jest określona w naturze, podstawą opodatkowania jest wartość świadczenia obliczona na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, pomniejszonych o podatek mówi dobry ortodonta http://dobryortodontawarszawa.pl/ w odczuciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


Ponadto obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów oraz o wartość zwróconych towarów, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Podstawa opodatkowania w podatku od towarów i usług jest ściśle związana

 z jego przedmiotem, stanowi jego dalsze rozwinięcie. Rezultatem czynności podlegających opodatkowaniu, określonych w art. 5 ustawy o VAT, jest bowiem obrót. W szczególności, według art. 29a ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, co do zasady, jest wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać. W szczególności podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty oraz inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku. Podstawa opodatkowania kształtowana jest również przez wymienione w ustawie koszty dodatkowe.


Dobry ortodonta nakreśla, że obrotem kształtującym podstawę opodatkowania w podatku od wartości dodanej jest zatem cena bez podatku (cena netto). Nabywca towaru płaci cenę, w której jest wyodrębniona cena netto, oraz obok niej, a nie w niej - jak w przypadku opodatkowania obrotów brutto - podatek obrotowy. Obejmuje ona całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Zatem kwota sprzedaży brutto (liczona łącznie z podatkiem). Zakres przedmiotowy oraz miejsce świadczenia czynności. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju to każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów; eksport towarów, czyli wywożenie ich poza granice Polski; import towarów, czyli wwożenie ich w granice Polski; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, jest to nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo wysyłki w odniesieniu do dobry ortodonta.


Mechanizm działania podatku od wartości dodanej nie jest prosty. Aby go zrozumieć należy rozróżnić następujące trzy pojęcia: podatek należny, czyli podatek wynikający z zastosowania stawki podatkowej do obrotu zrealizowanego w tej fazie. Podatek naliczony w danej fazie -jest to podatek zapłacony w poprzedniej fazie, przy zakupach towarów i usług. Jego kwota określona jest w fakturach wystawionych podatnikowi przez jego dostawców. Podatek do zapłacenia w danej fazie - jest to różnica pomiędzy podatkiem należnym oraz naliczonym. W przypadku gdy różnica ta byłaby ujemna, podatek do zapłacenia przekształci się w podatek do zwrotu na rzecz podatnika. W fakturze musi być zawsze wyodrębniona cena towaru bądź usługi bez podatku, określana również jako cena netto, oraz kwota należnego podatku, ustalana w formie narzutu. Cena jaką zapłaci nabywca, jest pozycją wynikową. Dla podatników dokonujących obrotu w poszczególnych fazach podatek uiszczony przez nich w cenach zakupionych towarów i usług nie jest kosztem, gdyż w całości odliczają go od podatku pobranego od swoich nabywców decydując się na dobrego ortodontę. Konstrukcja zwolnień podmiotowych w podatku od towarów i usług, niespotykana w innych podatkach, wynika z samej istoty tego podatku jako funkcjonującego według mechanizmu „opodatkowanie - odliczenie”. Z tego względu, inaczej niż w pozostałych podatkach, zwolnienie podatkowe często jest mniej korzystne dla podatnika niż obciążenie podatkiem, gdyż nie może on, skoro nie podlega opodatkowaniu, odliczać podatku związanego z obrotem prawnym (lub faktycznym), w którym uczestniczy. W takiej sytuacji, będąc zwolnionym od podatku od towarów i usług, ma on mniej korzystną pozycję na rynku niż podmioty podlegające opodatkowaniu, co uzasadnia wprowadzenie w konstrukcji tego podatku fakultatywności zwolnienia podatkowego (podatnik może zrezygnować ze zwolnienia podatkowego), niewystępującego w innych podatkach.


Zwolnieniem przedmiotowym od podatku od towarów i usług w opinii dobrego ortodonty zostały objęte kolejno: świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku od towarów i usług; eksport usług wymienionych w załączniku nr 2, jeżeli nie został dotrzymany warunek prowadzenia właściwej ewidencji; import towarów: zwolnionych od cła na podstawie art. ustawy o podatku od towarów i usług, z wyłączeniem towarów, które zostały przywiezione w drodze zamówienia wysyłkowego; objętych procedurą uszlachetniania czynnego

w systemie zawieszeń w rozumieniu przepisów kodeksu celnego; objętych procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła; sprzedaż towarów używanych, z wyjątkiem importu, przy zachowaniu warunków określonych w ustawie; sprzedaż produktów rolnych, z wyjątkiem importu, dokonywana przez rolnika ryczałtowego, z wyjątkiem sprzedaży produktów rolnych dokonywanej przez rolników ryczałtowych, którzy zrezygnowali ze zwolnienia, oraz podatników obowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli chodzi o dobrego ortodontę.


Na uwagę zasługuje fakt, że świadczenie pracy najemnej oraz wykonywanie samodzielnej działalności określonej w art. 12 ustawy o podatku od towarów i usług czy przeniesienie  własności  nieruchomości  na  rzecz  Skarbu  Państwa w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa. Do zwolnień podmiotowych nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca oraz podatników dokonujących dostaw: wyrobów z metali szlachetnych bądź z udziałem tych metali, niektórych towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, nowych środków transportu, terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę, świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie oraz wszystkich tych, którzy nie mają siedziby czy też miejsca zamieszkania na terytorium kraju.


Podatek od towarów i usług podobnie jak podatki bezpośrednie daje możliwość pewnych zwolnień od jego płacenia. Od 11 stycznia 20111 r. zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie, w poprzednim roku podatkowym, 1 kwoty wyrażonej w wysokości 150 000 zł, natomiast od dnia 1 stycznia 2017 roku kwota ta została zwiększona do 200 000 zł. Do 

wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku ukierunkowanej na dobrego ortodontę. Do wartości sprzedaży, nie wlicza się również odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych oraz prawnych podlegających amortyzacji. Podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego mogą zrezygnować z niego, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia 

o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia w aspekcie dobry ortodonta.